+3630/379-2001 info@kokenyapartman.hu

Adatvédelmi tájékoztató

A http://www.kokenyapartan.hu címen elérhető weblap üzemeltetője, Tóth Csilla magánszemély ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Adatkezelő személye, elérhetősége

Adatkezelő neve: Tóth Csilla

Szálláshely neve: Kökény Apartman

Szálláshely címe: 3412 Bogács, Kökény u. 7.

Levelezési cím: 3412 Bogács, Kökény u. 7.

Telefonszám: +3630 379 2001

E-mail cím: info@kokenyapartman.hu

Weboldal: www.kokenyapartman.hu

Adószám: 54845860-1-25

Fő tevékenység: magánszálláshely-szolgáltatás

NTAK reg.szám: MA21030970

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2016. Évi CLVI. törvény – a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

A Tájékoztató célja a szálláshely szolgáltatása iránt érdeklődők, és azt igénybe vevő Érintett személyek részére a jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és adatkezelési előírások alapján információt adjon az apartman adatkezelési tevékenységéről.

A Tájékoztató arra szolgál, hogy a személyes adatok megadását megelőzően a lehető legérthetőbb formában közölje az Érintettekkel, hogy ki, mikor, hogyan, meddig és milyen célból használja fel az általuk szolgáltatott személyes adataikat, valamint felvilágosítást nyújt a jogaikról és bizonyos esetekben a jogorvoslati lehetőségekről.

Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

Az apartman mindenkor érvényes adatkezelési Tájékoztatója folyamatosan elérhető az Apartman weboldalán és az Apartmanban.

 

Értelmező fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Szálláshely szolgáltató: Kereskedelmi törvényben meghatározott szolgáltatást nyújtó, üzemeltetési engedéllyel rendelkező magánszemély.

Szálláshely kezelő szoftver: Adatkezelő által kötelezően használt informatikai program.

NTAK: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. A szálláshely szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése, a KSH adatgyűjtés segítése és kötelező adatszolgáltatás céljából létrehozott informatikai rendszer.

MTÜ Zrt.: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., amely a NTAK kormány által kijelölt üzemeltetője.

VIZA: Vendég Információs Zárt Adatbázis tárhely szolgáltatója, üzemeltetője.

VENDÉGEM vendégnyilvántartó rendszer alkalmazása Adatkezelő által, internet kapcsolat használatával. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016 évi CLVI törvény 9/G § (1) bekezdése alapján kötelezően alkalmazandó szálláshely kezelő szoftver – informatikai program – igénybevételével alkalmas arra, hogy a NTAK üzemeltetőjének (MTÜ Zrt.) a 2016 évi CLVI törvény 9/B § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítja.

Alapvető elvei

Az adatok jogszerű és tisztességes kezelése az Érintettek számára átlátható módon.

Csak jogszabályban meghatározott, az Érintettek által megadott személyes adatok kezelése, a Tájékoztatóban rögzített célokból.

Csak olyan személyes adat kezelése, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen és a cél elérésére korlátozódik. Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat különösen, amely megtévesztő, valótlan információt tartalmaz.

A személyes adatok pontos és naprakész kezelése. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni, vagy helyesbíteni kell.

 

Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere: Kulcs-Soft Nyrt.

Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó: Magyar Hosting – Websupport Magyarország Kft.

Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül: Magyar Hosting – Websupport Magyarország Kft.

A közösségi oldalak és a weboldalba ágyazott social-plug-in használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner: Facebook Ireland Ltd.

Szintén közös adatkezelőnek minősülnek a szálláskereső internetes portálok üzemeltetői:

Szállás.hu Zrt.

Booking.com B.V.

Az adatkezelő továbbítja ügyfelei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 

Személyes adatok gépi feldolgozása

Személyes adatok gépi feldolgozása során követelmény: az adatok tisztességes és törvényes feldolgozása, tárolása.

Az adatok tárolásának a céljukkal arányban kell állniuk, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Adatkezelő a regisztrációs lap alapján a 155/2019 (VI.27) kormányrendelettel módosított, 239/2009 (X.20) kormányrendelet 5 §/3 bekezdésében kötelezően előírt szálláshely kezelő szoftvert alkalmazza, valamint a 2018 évi XCVII törvény 9/H § (1) bekezdés a, b, c pontjaiban rögzített személyes adatokat a 9/A §-ban rögzítettek szerint továbbítja az NTAK Központ informatikai rendszerébe.

2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

A rögzítendő adatok: • családi és utónév; • születési családi és utónév; • születés helye; • születés ideje; • vendég neme; • állampolgárság; • anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza); • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai; • harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

 

Az adatkezelő közösségi oldalai

Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet (Kökény Apartman Bogács), itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő a Facebook oldalon is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing célokra használja, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az általa üzemeltetett vendégházat és annak szolgáltatásait.

https://www.facebook.com/kokenyapartman

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/kokenyapartmanbogacs/

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Az adatkezelés folyamata 

Az Apartman weboldalán a böngészés a személyes adatok megadása és regisztrációja nélkül lehetséges.

Ajánlatkérés telefonon, e-mail üzenetben, a foglalási űrlap kitöltésével vagy szálláshely közvetítő szervezeteken keresztül tehető meg. Az ajánlatkérő az ajánlatkéréshez személyes adatait önként adja meg.

Foglalás elfogadott ajánlat alapján, e-mailben vagy szálláshely közvetítő szervezeteken keresztül történhet.

Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Vendég megadott személyes adatait a szálláshelykezelő szoftveren keresztül továbbítja MTÜ Zrt.-hez „Vendégem” vendégnyilvántartó alkalmazásával. Számlázást követően a számlán feltüntetett Vendég személyes adatai könyvelő irodához kerülnek továbbításra, aki az adóbevallások elkészítését követően a NAV részére továbbítja ezen adatokat.

 

Online foglalás, ajánlatkérés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az érintettek köre:

A http://www.kokenyapartman.hu webcímen elérhető weblapon keresztül üzenetet küldő, vagy megrendelést leadó ügyfelek.

A kezelt adatok köre:

A weblap online űrlapján bekért név, e-mail cím, cím illetve telefonszám, melyeket a rendszer elektronikus levél formájában továbbít az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés célja:

A megrendelővel való kapcsolattartás, a szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, az azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a számlakiállítás, a számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

“A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelés az Érintett törlési kérelméig tart. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

“A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

 

A szerver által automatikusan naplózott adatok a látogatottsági statisztikához

Az érintettek köre: a weblap valamennyi látogatója

A kezelt adatok köre:

A szerver automatikusan naplózza a weblap látogatóinak IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, valamint a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis hogy a látogató melyik oldalt nézte meg, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje. A gyűjtött adatok nem alkalmasak a látogató személyének azonosítására, ezek az információk kizárólag összesített és feldolgozott formában kerülnek hasznosításra, statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja:

A látogatottsági statisztikai rendszer a fenti információk kiértékelésével a weboldal üzemeltetője számára a honlap látogatottságával, használatával összefüggő kimutatást készít, segítve ezzel a weboldal fejlesztését, és a felhasználói élmény fokozását.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

Az Adatkezelő az adatokat jelszóval és megfelelő technikai megoldásokkal és intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés érdekében az Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere védelmet biztosít a hack-ek és egyéb támadások ellen. Továbbá az Adatkezelő gondoskodik a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, és a részletes üzemeltetési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

Adattovábbítás

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, nem teszi közzé; kivételt képez, ha jogszabály felhatalmazása alapján az illetékes hatóságok és szervek (bíróság, rendőrség, ügyészség, nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, adatvédelmi biztos, stb.) írásban kérik az adatok átadását, rendelkezésre bocsátását.

Az Adatkezelő a hatósági adatkérések teljesítésekor – amennyiben a hatóság a pontos célt és

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Rendelkezés személyes adatokkal, az Érintett jogai

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja. A tájékoztatás ingyenes.

Az Érintett kérheti az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését, zárolását, illetve helyesbítését. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet értesíti.

Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

– a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és ennek eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett a személyes adatok védelméhez fűződő jogainak az Adatkezelő által történő esetleges megsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcíme: www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az

Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az

Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

admin

No description. Please update your profile.