+3630/379-2001 info@kokenyapartman.hu

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Kökény Apartman (cím: 3412 Bogács, Kökény u. 7.  ), mint Szolgáltató („Szolgáltató’’) által üzemeltetett szálláshely használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Vendég a foglalással elfogadja a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó jelen ÁSZF-t. A Vendég és a Szolgáltató viszonyát a jelen ÁSZF szabályozza, azon eseteket kivéve, amikor a felek között megkötésre kerülő szerződés másként rendelkezik.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

Cégnév: Tóth Csilla magánszemély

Székhely: 3412 Bogács, Kökény u. 7.

Szálláshely címe: 3412 Bogács, Kökény u. 7.

Adószám: 54845860-1-25

Telefon: +36 30 379 2001

E-mail: info@kokenyapartman.hu

Internet: www.kokenyapartman.hu

 

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
  • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-t bármikor módosíthatja. A Szolgáltató a jelen ÁSZF módosítása esetén köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a honlapján, legkésőbb annak hatálybalépése előtt 30 nappal közzétenni a hatályos ÁSZF mellett. A Szolgáltató a honlapján a korábban hatályos ÁSZF-eket közzéteszi.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a szálláshely-szolgáltatás igénybevételére szolgáló honlap valamennyi elemével együtt, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

 

Szolgáltatás igénybevételének módja

Online foglalások

Szolgáltató saját honlapján leadott foglalások esetén kötelező megadni a foglalási űrlap kitöltése során a Vendég nevét, címét, telefonszámát, az eltöltendő éjszakák és a vendégek számát, továbbá a foglalási naptárban az eltöltendő éjszakák napjait a szabad helyek függvényében. A Vendég köteles a foglalás véglegesítése előtt a megadott adatok helyességét ellenőrizni.

A Vendég által leadott foglalása kizárólag a Szolgáltató írásban megküldött visszaigazolásával válik véglegessé, Szerződés jön létre és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

Írásban történő ajánlatkérés esetén (email) Szolgáltató 48 órán belül felveszi Vendéggel a kapcsolatot, írásban megküldi ajánlatát, mely elfogadása után a Szerződés az írásban megküldött visszaigazolás alapján válik véglegessé.

Amennyiben a visszaigazolás a Vendég foglalásának elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Szóban leadott foglalások

A szóban leadott foglalás és/vagy foglalás módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

A Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési (szolgáltatási) kötelezettség, a Vendég szolgáltatás iránti igényét indokolási kötelezettség nélkül visszautasíthatja.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

Foglalási feltételek

Szolgáltató aktuális árait saját weblapján, a www.kokenyapartman.hu oldalon „Árak” menüpont alatt teszi közé. Az ár fejenként, éjszakánként fizetendő, alanyi áfamentes árak.

A szállás lefoglalásának véglegesítéséhez az írásbeli visszaigazolással egyidejűleg előlegszámlát küld meg Szolgáltató, mely a teljes szállásdíj 20%-a. Az előleg megfizetésére 3 nap áll rendelkezésre, melynek megfizetésével véglegesítésre kerül a foglalás. Az előleget lehetőség van banki átutalással vagy Szép Kártyával is kiegyenlíteni (OTP, MKB, K&H). A szállásdíj hátralékának megfizetése érkezéskor a helyszínen történik, melyet készpénzben, azonnali elektronikus bankon keresztüli átutalással vagy Szép Kártyával van lehetősége Vendégnek kiegyenlíteni.

 

Foglalás lemondásának feltételei

Az előleg teljes összege, azaz a teljes szállásdíj 20%-a az érkezés előtti 15. napig történő lemondás esetén visszajár, 14 napon belül Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárata előtt kívánja a szálláshelyet véglegesen elhagyni, Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatási díj teljes ellenértékére, a megüresedett időszakot lehetősége van újra értékesíteni.

 

Szolgáltatás igénybevétele

A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Az apartman az érkezés napján 14:00 órától, az elutazás napján 10:00 óráig áll rendelkezésre. A szálláshely elfoglalásának a Vendég részéről történő hátralék megfizetése utáni kulcsátadás minősül.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják, a Vendégek Vendégem szoftver használatával VIZA rendszerbe való regisztrációja. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem lakhat.

A meghatározott időtartamon való hosszabbítás a Szolgáltatóval való egyeztetés alapján, hozzájárulásával lehetséges.

Amennyiben a Vendég a szobáját/szálláshelyet a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szállás árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet;
  • Vendég a szálláshelyet a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá
  • Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
  • Vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát, házirendjét és egyéb szabályzatait – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba. A házirend elérhető Szolgáltató weboldalán a kokenyapartman.hu oldalon, a „Dokumentumok” menüpont alatt.
  • Vendég fertőző betegségben szenved vagy fertőző betegségre utaló tünetekkel rendelkezik (pl. COVID); Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

Garancia, panaszkezelés

A Vendég, amennyiben bizonyíthatóan eltulajdonított valamit a szálláshelyről, vagy kárt okozott, köteles a Szolgáltató felé a kártérítést 5 napon belül megfizetni (akár a helyszínen készpénzben, akár átutalás formájában).

A Vendég a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás Vendég részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval, a Szolgáltató az esetleges reklamáció kézhezvételét követő 5 napon belül dönt az esetleges kompenzáció módjáról és mértékéről.

A panaszok jogosságának elbírálásához a Vendég köteles a panaszával kapcsolatos körülményeket teljes körűen előadni. A felek közötti esetleges vita kialakulása esetén a Szolgáltató törekszik azokat a feleket kölcsönösen kielégítő módon megoldani.


Adatkezelési szabályok

A tárhely-szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója, illetve adatvédelmi szabályzata az ÁSZF mellett érhető el.

 

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

 

admin

No description. Please update your profile.